PETITION.BY - Удобный Город
Петиция №688
04 мая 2017

Все нормативные акты в стране принимать на обоих государственных языках - белорусском и русском

В нашей стране два государственных языка. Законодательство также должно быть на двух языках. Это вполне логично. На практике же есть только русские тексты. Налицо дискриминация белорусского языка на законодательном уровне. Нужно исправить.
ответ
получен

Адресат:

Текущий статус обращения:

В нашей стране два равноправных государственных языка. Законодательство также должно быть на двух языках. Это вполне логично. На практике же есть только русские тексты. Налицо дискриминация белорусского языка на законодательном уровне. Нужно это исправить.

Предлагаем:

1. Обязать законодателей всех уровней разрабатывать и принимать все нормативные акты на двух государственных языках - белорусском и русском. Без наличия обоих (русского и белорусского) текстов ни один нормативный акт приниматься не может. У нас в стране ДВА государственных языка.

2. Все существующие законы и подзаконные акты должны быть переведены на белорусский язык. При этом статусы этих документов должны быть одинаковыми.

3. Русский текст закона или подзаконного акта не должен быть определяющим - оба текста должны быть равноправными. В спорных ситуациях (а они будут) приоритет должен быть у белорусского текста, т.к. изначально государственным был именно белорусский язык.

-----------

У нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы. Заканадаўства таксама павінна быць на дзвюх мовах. Гэта цалкам лагічна. На практыцы ж ёсць толькі рускія тэксты. Відавочна дыскрымінацыя беларускай мовы на заканадаўчым узроўні. Трэба выправіць.

У нашай краіне дзве раўнапраўныя дзяржаўныя мовы. Заканадаўства таксама павінна быць на дзвюх мовах. Гэта цалкам лагічна. На практыцы ж ёсць толькі рускія тэксты. Відавочна дыскрымінацыя беларускай мовы на заканадаўчым узроўні. Трэба гэта выправіць.

Прапануем:

1. Абавязаць заканадаўцаў ўсіх узроўняў распрацоўваць і прымаць усе нарматыўныя акты на дзвюх дзяржаўных мовах - беларускай і рускай. Без наяўнасці абодвух (рускага і беларускага) тэкстаў ні адзін нарматыўны акт прымацца не можа. У нас у краіне ДЗВЕ дзяржаўныя мовы.

2. Усе існуючыя законы і падзаконныя акты павінны быць перакладзены на беларускую мову. Пры гэтым статуты гэтых дакументаў павінны быць аднолькавымі.

3. Рускі тэкст закона або падзаконнага акта не павінен быць вызначальным - абодва тэксты павінны быць раўнапраўнымі. У спрэчных сітуацыях (а яны будуць) прыярытэт павінен быць у беларускага тэксту, бо першапачаткова дзяржаўнай была менавіта беларуская мова.

Читать далее: